Czy warunkowe umorzenie postępowania jest równoznaczne ze skazaniem?

W niniejszym artykule udzielimy odpowiedzi na pytanie czy warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy przestępstwa podlega wpisowi do sądowego rejestru karnego oraz czy osoba wykonująca zawód zaufania publicznego może nadal go wykonywać po orzeczeniu wobec niej warunkowego umorzenia postępowania. Jak wskazuje się w doktrynie „warunkowe umorzenie postępowania karnego jest zinstytucjonalizowaną formą reakcji prawnokarnej na przypisany konkretnemu…