W czym możemy Ci pomóc

Osoby fizyczne

Oferta

null

 • rozwód
 • separacja
 • kontakty z dziećmi
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • alimenty na rzecz dzieci
 • alimenty od dziadków
 • alimenty od dzieci na rzecz rodziców
 • zaspokajanie potrzeb rodziny
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podziały majątku dorobkowego
 • rozliczanie nakładów

null

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • doradztwo w zakresie sporządzania testamentu i umów o zrzeczenie się dziedziczenia
 • reprezentacja w sprawach o zapłatę zachowku

null

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie
 • ustalenie stosunku pracy
 • uchylenie kary porządkowej
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • analiza umów o pracę, umów o zakazie konkurencji

null

 • negocjacje i przygotowywanie umów
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych
 • ochrona dóbr osobistych
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • odwołanie darowizny
 • ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • naruszenie posiadania
 • eksmisje
 • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym
 • prawo konsumenckie – dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji
 • prawo zobowiązań
 • prawo w obrocie nieruchomościami

null

 • wpis właściciela
 • dokonanie zmian w księdze po postępowaniu spadkowym

null

 • pomoc w sporządzaniu pism
 • reprezentacja przed organami I i II instancji oraz sądami administracyjnymi

null

 • wypadki komunikacyjne
 • śmierć osób najbliższych
 • nieszczęśliwe wypadki
 • wypadki w pracy i w drodze do pracy
 • choroby zawodowe

null

 • reprezentacja klientów zarówno w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, jak i obrońcy
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (odroczenie, zawieszenie, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary)
 • sprawy o wykroczenia, występki i zbrodnie

null

 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • skargi na czynności komorników

null

 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • renty
 • emerytury
 • jednorazowe odszkodowania

Pomagamy w biznesie

Firmy i instytucje
 • rejestracja podmiotów
 • bieżąca obsługa spółek i ich organów
 • negocjacje i przygotowywanie umów, weryfikacja umów
 • spory sądowe
 • dochodzenie wierzytelności – zarówno przedsądowe, jak i sądowe, współpraca z komornikami
 • planowanie sukcesji
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • sprawy egzekucyjne